S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  NATAAIR.SK    Každý má právo lietať tak často, ako len chce 


Obchodné podmienky » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto obchodné podmienky platia pre všetky ústne, písomné, elektronické  a telefonické objednávky. Zákazník, ktorý vyhotovil objednávku (ďalej len objednávateľ) sa s nimi oboznámi pri každej objednávke. Odchýlky od týchto podmienok nebudú uznané, pokiaľ nebolo inak písomne dojednané medzi objednávateľom a firmou Jozef  Lukáč – O.D.S. Ružindolská 11 , Trnava (ďalej len dodávateľ). Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pričom nové podmienky platia od dátumu uvedeného dole. Objednávky odoslané pred týmto termínom budú vybavené podľa starých podmienok.

2. Účastníci

Dodávateľ uzatvára zmluvu s objednávateľom, ak tento je: a) súkromná alebo fyzická osoba, ak dovŕšil 18-ty rok života, b) právnická osoba, ak tento má bydlisko, príp. sídlo v Slovenskej republike, členských štátoch EU, prípadne v blízkom zahraničí. Ak bude dodávateľom predpokladaná neakceptovateľnosť objednávky vzhľadom na bydlisko (sídlo) objednávateľa, prip. iné prekážky, je dodávateľ oprávnený v čo možno najkratšom čase dojednať osobitné dodacie podmienky.

3. Predmet zmluvy

Dodávateľ dodá objednávateľom objednaný tovar príp. služby podľa aktuálnej ponuky. Ak dodávateľ dodatočne zistí chybu v ponuke, ktorá spôsobila rozdiel medzi objednávkou a ponukou v cene, parametroch tovaru príp. dodacích podmienkach, bude dodávateľ bezodkladne objednávateľa informovať mailom , alebo telefonicky. Tento môže objednávku podľa zmenených podmienok znovu potvrdiť. Ak sa tak nestane, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4. Uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Zmluvu o ponúkanom tovare príp. službe obdrží objednávateľ od dodávateľa. O uzavretí zmluvy bude objednávateľ dodávateľom informovaný, alebo sa táto považuje za uzavretú prijatím tovaru, príp. uskutočnením služby. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od obdržania tovaru zaslaním reklamácie (písomne prip. elektronicky), pričom je povinný vrátiť tovar v čo možnom najkratšom čase. Rozhodujúci je pritom termín zaslania reklamácie. Na tovar reklamovaný osobne v predajni dodávateľa obdrží objednávateľ písomne potvrdenie od dodávateľa. Náklady na vrátenie tovaru hradí objednávateľ okrem prípadu, kedy bol dodávateľom dodaný neobjednaný, príp. poškodený či nefungujúci tovar. Objednávateľ môže využiť právo na vrátenie tovaru i v prípade, ak tento do 14 dní bez udania dôvodu vráti dodávateľovi. Predpokladom je však, že tovar nebol používaný, nie je poškodený a zásielka je preukázateľne zaslaná v hore uvedenom termíne (poštová pečiatka). Tovar, ktorý svojou povahou nie je vhodný na spätné zaslanie, príp. podlieha nekontrolovateľnej skaze (akumulátory, batérie...) Ak dodávateľ nie je schopný zabezpečiť objednaný tovar, môže s objednávateľom dojednať dodávku tovaru s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami, príp. môže odstúpiť od zmluvy.

Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalového letáku, visačiek a pod.)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • pokiaľ možno v pôvodnom obale
 • balíky posielajte bežnou balíkovou poštou. Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Záruka vrátenia peňazí - legislatívne podmienky

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

5. Dodávka

Minimálna cena objednávky nie je určená, avšak objednávateľ je povinný hlavne pri malých objednávkach zohľadniť minimálnu cenu zásielky 5,50 Eur (mimo zásielok, ktoré môžu byť zaslané ako dopis). Dodávka tovaru prebieha na náklady a riziko objednávateľa z predajne dodávateľa v Trnave na objednávateľom v objednávke zadanú adresu. Riziko nesie objednávateľ od momentu, kedy bol tovar predaný dodávateľom špedičnej firme, príp. pošte. Údaje o dodacom termíne sú nezáväzné.

6. Cena

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny na základe zmeny kurzu a dodacích cien výrobcu.

7. Spôsob platby

Spotrebiteľ má právo zvoliť si spôsob platby z nasledovných spôsobov:
a) platba v hotovosti pri osobnom preberaní tovaru,
b) platba dobierkou.

Platba faktúrou je možná len pre stálych zákazníkov v dopredu dohodnutom limite. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať objednávateľovi dodatočne 1% z ceny faktúry za každý začatý mesiac oneskorenia platby. Zásielky do zahraničia vrátane členských štátov EU sú možné len platbou vopred.

8. Vlastníctvo tovaru

Do okamihu vyrovnania všetkých finančných záväzkov objednávateľa zostáva dodaný tovar vlastníctvom dodávateľa. V prípade výmeny tovaru v rámci reklamácie je objednávateľ povinný pôvodne objednaný tovar v čo možno najkratšom čase dodať dodávateľovi.

9. Ochrana osobných údajov

 1. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení sa predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu NATAAIR.sk zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje nebude bez súhlasu dotknutej osoby poskytovať tretím osobám.
 2. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje Slovenskej pošte, a.s. alebo poskytovateľovi kuriérskej služby v rozsahu nevyhnutnom pre hladký priebeh doručenia tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť osobné údaje na účely propagácie tovaru a služieb internetového obchodu NATAAIR.sk.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že na žiadosť dotknutej osoby ukončí zasielanie propagačných materiálov alebo úplne odstráni jej osobné údaje zo svojej databázy. Požiadať môže dotknutá osoba telefonicky, e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho.  
 5. Informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov
   
  Súhlasím, aby prevádzkovateľ e-shopu NATAAIR.SK , v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúval moje osobné údaje v rozsahu:
   
  Titul, meno a priezvisko, telefón, adresa, e-mail za účelom vybavenie , odoslania a doručenia objednávky.
  Tento súhlas udeľujeme odo dňa udelenia súhlasu.
   
  Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:
   
  - na prístup k osobným údajom,
  - na opravu, resp. doplnenie údajov,
  - na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  - na prenositeľnosť údajov,
  - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
  - na obmedzenie spracovávania údajov,
  - nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
  - podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
   
  Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.
  Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.
   
  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:
  0335353094-095 alebo na emailovej adrese: lukacjozef@stonline.sk
   

10. Právne normy

Na právny vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa vzťahujú právne predpisy platné v čase priebehu dodávky v Slovenskej republike. Uplatnenie dohody EU o zmluvách v medzinárodnom obchode z 11.4.1988 je vylúčené.

11. Rôzne

Miesto plnenia je platné tak pre dodávku ako aj pre platbu a je v sídle dodávateľa: Jozef Lukáč – O.D.S , Ružindolská 16 Trnava

12. Naša firma Jozef Lukáč - ODS  zaoberajúcich sa predajom modelárskeho tovaru si plní povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., čo nás okrem iného zaväzuje k prispievaniu do Recyklačného fondu.

 

13. Poštovné a prepravné (SP,UPS,in time logistic)

 

Osobný odber - do poznámky uvedťe dátum a čas prevzatia (rezervujeme tovar max. 3 dni v deň objednania)

SR – pošta dobierka,druhý pracovný deň po dni podania (D+2):    0 –  5 kg  /   5,50 Eur

SR – pošta dobierka,druhý pracovný deň po dni podania (D+2) : 5 - 10 kg / 9,00 Eur

   

SR – *špedičná doprava / dobierka           :    0 -   20 kg  /   9,00 Eur

SR – *špedičná doprava / dobierka            : 20 –   30 kg  / 12,00 Eur

CZ(Česká republika) - *špedičná doprava / platba prevodom vopred : 0 - 20 kg / 17,00 Eur

H(Maďarsko ) - *špedičná doprava / platba prevodom vopred : 0 - 20 kg / 17,00 Eur

A(Rakúsko ) –  *špedičná doprava / platba prevodom vopred : 0 - 20 kg  / 17,00 Eur

PL(Poľsko ) –  *špedičná doprava / platba prevodom vopred : 0 - 20 kg  / 23,00 Eur

*EXPRES - doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň

*EXPRES do 12:00 - pri zásielkách DO 12:00 sa účtuje príplatok 50 % k prepravnému za službu EXPRES

*EXPRES do 09:00 - pri zásielkach DO 09:00 sa účtuje príplatok 100 % k prepravnému za službu EXPRES

 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH

NjAyN2I